Site logo

USLOVI KORIŠĆENJA SAJTA

Ovim Uslovima korišćenja se uređuju prava i obaveze u vezi sa korišćenjem www.uknjizeno.rs servisa. Servis se nalazi na internet adresi www.uknjizeno.rs (u daljem tekstu: Servis) i predstavlja uslugu informacionog društva, bilo da se Servisu pristupa putem interneta ili putem aplikacije za mobilne uređaje, koju pruža uknjizeno.rs SL NET SOLUTION doo Novi Sad, Braće Dronjak 5, Republika Srbija, matični broj: 21494976 , PIB: 111519311 (u daljem tekstu: Kompanija).

Ovi Uslovi korišćenja čine sastavni deo Servisa i predstavljaju odredbe ugovora koji se zaključuje između Kompanije i svakog pojedinog korisnika Servisa. Kompanija omogućava korišćenje Servisa fizičkim i pravnim licima, isključivo na način i pod uslovima opisanim u ovim Uslovima korišćenja, na način i pod uslovima pod kojima se pruža usluga informacionog društva.

Pristupom i korišćenjem Servisa Kompanije, korisnici pristaju na Uslove korišćenja, te na taj način zaključuju ugovor po pristupu sa Kompanijom kao pružaocem usluge informacionog društva.

Na svaki pristup sadržajima Servisa, primenjuju se ovi Uslovi korišćenja.

Poslovanje Kompanije putem ovog Servisa regulisano je prevashodno Zakonom o elektronskoj trgovini, Zakonom o obligacionim odnosima, Zakonom o oglašavanju, Zakonom o autorskom i srodnim pravima, Zakonom o žigovima, Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti, kao i drugim propisima pravnog sistema Republike Srbije u delovima koji nisu regulisani navedenim zakonima.

Kompanija je posvećena očuvanju i primeni prava zaštiti podatka o ličnosti koja uživaju fizička lica, kao i autorskih prava, a u svemu prema pravilima informacione struke, dobrim poslovnim običajima i u skladu sa važećim propisima Republike Srbije.

Servis nije zamena za profesionalnu konsultantsku uslugu prodaje i iznajmljivanje nepokretnosti (nekretnina) ili bilo koje druge usluge koje nisu navedene u ovim Uslovima, niti Kompanija pruža ili obezbeđuje bilo kakve druge usluge, osim opisane usluge informacionog društva. Kompanija ni na koji način ne utiče na sadržaj koji postavljaju korisnici (osim uz prethodnu saglasnost korisnika koji je sadržaj postavio) ili koji je nastao agregiranjem javno dostupnih podataka, niti garantuje za tačnost ili upotrebljivost informacija koje su prezentovane kroz dostupan sadržaj. Isključivu odgovornost za sadržaj imaju ona lica koja su sadržaj postavila odnosno od kojih je sadržaj preuzet.

Kompanija ima pravo, ali ne i obavezu, da bilo koji sadržaj, u bilo kom trenutku ukloni sa Servisa, bez obaveze bilo kakvog prethodnog ili naknadnog obaveštenja ili obrazloženja.

OPIS SERVISA

Kompanija putem Servisa pruža uslugu informacionog društva.

Servis je namenjen kako onima koji oglašavaju nepokretnosti, tako i onima koji ih traže radi zakupa ili kupovine. Servis omogućava korisnicima internet pristup sadržaju koji je nastao prikupljanjem javno dostupnih podataka, kao i sadržaju postavljenom od strane Korisnika, isključivo bez ikakve naplate.

Servis omogućava korisnicima Servisa internet oglašavanje pod uslovima i na način propisanim Zakonom o oglašavanju.

KORISNICI

Korisnicima usluga koje putem Servisa pruža Kompanija smatraju se kako posetioci, tako i registrovani korisnici (agencije i fizička lica).

Posetilac je lice koje putem Interneta pristupi Servisu u smislu ovih Uslova korišćenja:

Bez prijave ili registracije na Servis. Posetilac može da se upozna sa celokupnim sadržajem dostupnim na Servisu, bez plaćanja bilo kakve naknade.

Registrovani korisnik je pravno ili fizičko lice koje se registrovalo na Servisu pod uslovima i na način iz ovih Uslova korišćenja.

Registrovani korisnik može postavljati i objavljivati sopstveni sadržaj: komentare i ocene.

Samu registraciju korisnika, kao i sav sadržaj koji registrovani korisnik postavlja na Servis, Kompanija ne moderira, modifikuje niti na bilo koji način utiče na navedeni sadržaj i registrovani korisnik ima isključivu odgovornost i snosi sve pravne posledice koje iz njegovog sadržaja na Servisu mogu da proisteknu.

Registrovani korisnik zadržava sva autorska i srodna prava na sadržaj kojeg je autor. Registrovani korisnik garantuje da je vlasnik, odnosno korisnik, svih neophodnih autorskih prava na celokupnom sadržaju, kao i svim njegovim pojedinim delovima, koji postavlja na Servis. Za svako eventualno kršenje autorskog ili srodnog prava, kao i drugih prava intelektualne svojine, odgovara isključivo registrovani korisnik koji je sadržaj postavio. Postavljanjem sadržaja, korisnik dozvoljava Kompaniji da bez ikakve naknade isti iskoristi za sopstvene promotivne ili edukativne potrebe i da ga u tom smislu može izmeniti i modifikovati prema svrsi tih potreba, bez navođenja imena odnosno podataka o autoru sadržaja.

Registrovani korisnik može istovremeno postavljati različit sadržaj. Postavljanje sadržaja na Servis, ni na koji način ne ograničava registrovanog korisnika da isti sadržaj postavi ili javno saopšti na drugom mestu. Registrovani korisnik može bez bilo kakvog obrazloženja ili obaveštenja, u bilo koje doba, obrisati ili izmeniti sadržaj koji je postavio. Kompanija će takav sadržaj obrisati ili izmeniti istog momenta, osim sadržaja koji se nalazi u rezervnim kopijama koje se sistemski generišu i na čiji sadržaj ne može da utiče.

Svakom pojedinačnom prijavom na Servis, registrovani korisnik dobija pristup svom nalogu na Servisu i mogućnost postavljanja sadržaja. Registrovani korisnik može da podesi svoj nalog i dodeli mu ili promeni ime.

Postavljanjem sadržaja na Servis, registrovani korisnik bezuslovno i neopozivo ovlašćuje Kompaniju da sadržaj prenese neodređenom broju lica, kao i da sadržaj ukloni bez prethodnog ili naknadnog obaveštenja ili obrazloženja.

Registrovani korisnik može bez bilo kakvog obrazloženja ili obaveštenja, u bilo koje doba ukinuti svoj status registrovanog korisnika podnošenjem zahteva za deaktivaciju svog korisničkog naloga.

PRAVILNIK O ZAŠTITI PODATAKA O LIČNOSTI

Pravilnik o privatnosti je sastavni deo ovih Uslova korišćenja.

Kompanija vrši obradu neophodnih podataka onih lica koja su dala pristanak za obradu, i za to jasno određenu svrhu, na zakonom dozvoljen način, tako da lice na koje se podaci odnose ne bude određeno ili odredivo i nakon što se ostvari svrha obrade, a u srazmeri sa svrhom obrade.

Podaci koji se obrađuju moraju biti istiniti i potpuni, kao i da se zasnivaju na verodostojnom izvoru, odnosno izvoru koji nije zastareo.

Pre prikupljanja podataka, Kompanija u svojstvu rukovaoca podacima obaveštava lice na koje se podaci odnose o sledećem:

 1. Da je lice odgovorno za prikupljanje podataka Kompanija.
 2. Da je svrha prikupljanja i obrade podataka omogućavanje pružanja usluge informacionog društva, bezbednost korisnika Internet Servisa, kao i omogućavanje kreiranja i postavljanje sadržaja u skladu sa zakonom.
 3. Da se prikupljeni podaci koriste na način koji omogućava identifikaciju lica koja oglašavaju nekretnine, a u skladu sa dobrim poslovnim običajima, čuvanjem poslovne tajne i zakonom.
 4. Da su lica koja koriste podatke ona lica koja su zaposlena u Kompaniji i svim direktno povezanim pravnim licima i imaju ovlašćenje za korišćenje podataka, kao i svi Državni organi koji na osnovu zakona i/ili odluke suda ostvaruju pravo korišćenja podataka.
 5. Da je davanje podataka o ličnosti dobrovoljno, te da niko ko ne želi da bude registrovani korisnik Servisa nije u obavezi da ostavi bilo kakav podatak.
 6. Da lice koje je dalo pristanak o prikupljanju i obradi podataka može u bilo koje doba i bez obrazloženja povući svoj pristanak, što kao pravnu posledicu proizvodi prestanak mogućnosti korišćenja Servisa, dospevanje svih neizmirenih obaveza nastalih za vreme trajanja korišćenja Servisa, kao i da time prestaje svako dalje prikupljanje podataka od lica koje je pristanak povuklo.
 7. Da u slučaju nedozvoljene obrade lica imaju prava na zaštitu podataka o ličnosti, kao i drugih prava koja im po zakonu pripadaju.

Podaci koji se prikupljaju u gore naznačene svrhe su: ime, prezime, e-mail adresa, kraj, grad, telefon.

Sva opšta akta Kompanije moraju biti u skladu sa ovim Pravilnikom o zaštiti podataka o ličnosti. Ukoliko neki opšti akt Kompanije nije u skladu sa ovim Pravilnikom u pogledu zaštite podataka o ličnosti, primenjuju se odredbe ovog Pravilnika.

OBAVEŠTENJA

Korisnik je saglasan da mu Kompanija može periodično slati obaveštenja koja se odnose na sadržaj Servisa, obaveštenja koja se tiču funkcionisanja Servisa, novosti i akcija Kompanije, kao i reklamna obaveštenja.

REKLAMACIJE

Kako Kompanija pruža uslugu informacionog društva, to na izvršenu uslugu nije moguće izjaviti reklamaciju, niti je zameniti za drugu uslugu, niti je naknadu moguće preneti na drugu uslugu.

Usluga informacionog društva koju Kompanija pruža je u potpunosti izvršena jer je pružanje usluge počelo nakon izričite prethodne saglasnosti korisnika da uslugu koristi.

AUTORSKO PRAVO

Kompanija ima isključivo autorsko pravo i prava intelektualne svojine na Servisu, kao i na svim pojedinim elementima koji ga čine, kao što su: tekst, vizuelni i audio elementi, vizuelni identitet, podaci i baze podataka, programski kod i drugi elementi servisa, kojih je autor.

Neovlašćeno korišćenje bilo kog dela Servisa ili Servisa u celini, bez izričite prethodne dozvole u pisanoj formi izdate od Kompanije kao nosioca isključivih autorskih prava, smatraće se povredom autorskih prava Kompanije i podložno je pokretanju svih postupaka u punoj zakonskoj meri.

Servis može sadržati i elemente na kojima isključiva autorska, žigovna i druga prava intelektualne svojine imaju druga lica, kao što su sadržaji korisnika Servisa, sadržaj poslovnih partnera, oglašivača i slično. Druga lica imaju isključivu odgovornost za sadržaj na kojem su nosioci tih prava, bez obzira na to što se takav sadržaj nalazi na Servisu Kompanije.

Postavljanjem sadržaja na Servis, korisnik je saglasan da isti postane vidljiv svakom posetiocu Servisa, kao posetiocima drugih pružalaca usluga informacionog društva ili glasila sa kojima Kompanija ima takvu saradnju. Dalje prenošenje sadržaja drugih lica ili dela sadržaja sa bilo kog dela Servisa je dozvoljeno samo uz obaveznu izričitu prethodnu saglasnost Kompanije, uz napomenu da je sadržaj preuzet sa Servisa, uz naznačenje odgovarajućeg linka na kojem se preuzeti sadržaj nalazi. Kompanija ima isključivu odgovornost samo za sadržaj na kojem ima autorska prava.

Svako lice samostalno snosi odgovornost za sadržaj koji je njegovo autorsko delo, odnosno za sadržaj koji je samostalno postavilo i putem Servisa učinilo javno dostupno.

SMERNICE

Registrovani korisnici se obavezuju da prilikom izrade sadržaja poštuju ovde navedene Smernice.

Kompanija ima pravo, ali ne i obavezu, da bez obrazloženja ukloni ili ne objavi sadržaj koji bilo koji registrovani korisnik, postavi na Servis.

Korisnik odgovara za postavljeni sadržaj, a naročito ako taj sadržaj, prema diskrecionoj oceni Kompanije, uključuje (ali nije ograničen na):

U nastavku se nalaze primeri, bez ograničenja bilo koje vrste, aktivnosti koje su nedozvoljene ili zabranjene na Servisu:

Kompanija ima pravo, ali ne i obavezu da nadgleda sve korisničke aktivnosti i korisnički sadržaj koji je povezan sa Servisom. Kompanija može istražiti sva prijavljena kršenja svojih Smernica i drugih prijava i može preduzeti bilo koje pravne ili tehničke radnje koje smatra odgovarajućim. Kompanija će istražiti okolnosti koje mogu uključivati ta kršenja i može da pozove na saradnju i sarađuje sa nadležnim državnim organima tokom identifikacije, istrage, odnosno krivičnog gonjenja lica koja su uključena u to kršenje Smernica, odnosno kršenje zakona. Kompanija zadržava diskreciono pravo da koristi sva pravna sredstva, uključujući, ali ne ograničavajući se na uklanjanje korisničkog naloga i korisničkog sadržaja, kao i da odmah obustavi sve usluge Kompanije koje korisnik koristi, u slučaju bilo kakvog kršenja ovih Uslova ili u slučaju da Kompanija ne može da verifikuje ili da proveri neku informaciju koju korisnik pošalje Kompaniji.

OGLAŠAVANJE

Prenosilac oglasne poruke je Kompanija koja je pružalac usluge informacionog društva i pruža uslugu oglašavanja isključivo putem Interneta.

Za sadržaj, tačnosti i ispravnost, kao i validnost, odnosno dozvoljenost oglasne poruke odgovornost snosi isključivo lice koje je oglasnu poruku unelo. Za sve pravne posledice koje nastanu unosom oglasne poruke, odgovara isključivo lice koje je oglasnu poruku na Servis unelo.

Kompanija zadržava pravo da ne objavi sadržaj kojim se krše odredbe zakona Republike Srbija, a naročito Zakon o oglašavanju. U slučaju prijema takvog oglasa, Kompanija će kontaktirati oglašivača radi izmene oglasne poruke. Kompanija može u svakom trenutku, po sopstvenom nahođenju da odbije postavljanje bilo koje oglasne poruke kojom se krše odredbe Zakona ili ovih Uslova korišćenja, ali ne odgovara za sadržaj takve poruke, već za sadržaj odgovara isključivo lice koje se oglašava, odnosno koje je takav sadržaj dostavilo.

Kompanija prenosom oglasnih poruka ne vrši posredovanje u prenosu vlasništva nad nekretninama. Zaključenje ugovora kojim se prenosi neko pravo na nekretninu u nadležnosti je lica koje takav pravni posao preduzimaju. Takođe, prenosom oglasnih poruka Kompanija ni na koji način ne određuje niti utiče na sadržaj eventualnog ugovora o prenosu prava na nekretnini koji zaključuju ugovorne strane samostalno.

REGISTROVANI KORISNICI FIZIČKA LICA

Registracija na Servis za fizička lica je besplatna i dostupna svim posetiocima.

Prilikom registracije je potrebno da fizičko lice popuni formular sa ličnim podacima. Ovi podaci se koriste na način propisan Pravilnikom o zaštiti podataka o ličnosti.

Registracijom na Servisu fizička lica dobijaju sledeće opcije:

 1. Mogućnost čuvanja oglasa
 2. Postavljanjem oglasa u zbirku (bazu) podataka Kompanije korisnik stiče mogućnost da taj oglas bude uvršćen na oglase sa Servisa, kao i mogućnost da ga korisnici sa pravom pretrage (pravo pretrage zbirke ima neograničen broj lica koji pristupa Servisu) direktno kontaktiraju.
 3. Mogućnost deaktivacije profila
 4. Korisnik u svakom momentu može podneti zahtev za deaktivaciju svog profila na adresu elektronske pošte office@slnetsolution.com ili na uknjizeno.rs@gmail.com . Deaktivirani profil korisnik ne može ponovo aktivirati. U slučaju deaktiviranja profila korisnika, Kompanija ne garantuje da treća lica nisu pohranila podatke sadržane u oglasu korisnika iz perioda kada je oglas bio aktivan, kao ni da ovi podaci neće kasnije biti korišćeni u svrhu kontaktiranja od strane lica koja su podatke pohranili.

Servis omogućava registrovanom korisniku fizičkom licu da ukoliko smatra da neko zloupotrebljava podatke korisnika i kontaktira korisnika drugim povodom, odnosno povodom koji nije predmet oglasa, obavesti Kompaniju o tome putem adrese: office@slnetsolution.com ili na uknjizeno.rs@gmail.com

REGISTROVANI KORISNICI AGENCIJE

Registracija na Servis za pravna lica koji se u skladu sa svojom delatnošću bave trgovinom nekretnina-nepokretnosti (u daljem tekstu: korisnici agencije) je besplatna i dostupna svim uredno registrovanim privrednim subjektima.

Prilikom registracije je potrebno da privredni subjekt popuni formular sa podacima o pravnom licu. Ovi podaci ostaju u evidenciji Kompanije i neće biti korišćeni u druge svrhe, osim svrhe ostvarenja prava i obaveza iz ovih Uslova korišćenja.

Registracijom na Servisu ne vrši se registracija delatnosti niti sticanje svojstva u smislu Zakona o privrednim društvima i Zakona o trgovini. Kompanija ne garantuje da su lica koja su se registrovala putem Servisa uredno registrovana za vršenje trgovine, niti da imaju svojstvo privrednog subjekta.

Registracijom na Servisu korisnici agencije dobijaju mogućnosti postavljanja oglasa za: u izgradnji, nove i/ili stare gradnje nekretnina (nepokretnosti), pretraživanja zbirke oglasa i pregledanja oglasa.

Registrovani korisnik agencija ima pravo da istakne da je oglas postavio u bazi oglasa na Servisu Kompanije, kao i da istakne sopstveni žig, ali time ne stiče pravo da upotrebljava logo odnosno žig Kompanije kao ni naziv Servisa, u bilo kom kontekstu.

Registrovani korisnik agencija se obavezuje da će informacije, uključujući i kontakt podatke, do kojih je došao putem Servisa koristiti isključivo u za to namenjenu svrhu i da ih u druge svrhe neće koristiti. Svako korišćenje informacija suprotno ovim Uslovima korišćenja za sobom povlači odgovornost u skladu sa Zakonom.

 1. Mogućnost čuvanja oglasa
 2. Postavljanjem oglasa u zbirku (bazu) podataka Kompanije korisnik agencija stiče mogućnost da taj oglas bude uvršćen na oglase sa Servisa, kao i mogućnost da ga korisnici sa pravom pretrage (pravo pretrage zbirke ima neograničen broj lica koji pristupa Servisu) direktno kontaktiraju.
 3. Mogućnost deaktivacije profila
 4. Korisnik agencija u svakom momentu može podneti zahtev za deaktivaciju svog profila na adresu elektronske pošte office@slnetsolution.com ili na uknjizeno.rs@gmail.com . Deaktivirani profil korisnik agencija ne može ponovo aktivirati. U slučaju deaktiviranja profila korisnika, Kompanija ne garantuje da treća lica nisu pohranila podatke sadržane u oglasu korisnika iz perioda kada je oglas bio aktivan, kao ni da ovi podaci neće kasnije biti korišćeni u svrhu kontaktiranja od strane lica koja su podatke pohranili.

POSTAVLJANJE OGLASA

Registrovani korisnici koji oglašavaju nekretninu oglas dostavljaju putem formulara za naručivanje oglasa na Servisu. Prema Zakona o oglašavanju ne postoji obaveza dostavljanja Deklaracije o oglašavanju za oglašavanje putem Interneta. Ukoliko su sva obavezna polja iz formulara za naručivanje oglasa pravilno popunjena i ako je oglas potpun on se nakon toga objavljuje na Servisu.

Oglasi onih Korisnika koji se prvi put oglašavaju su vidljivi odmah nakon aktivacije oglasa.

Kompanija u skladu sa sopstvenom poslovnom politikom, koja se podjednako primenjuje na sve Korisnike, ograničava broj besplatnih oglasa koje svakom pojedinom Korisniku stoje na raspolaganju.

Korisnici mogu odabrati posebnu ponudu – paket oglasa, koji se samo prilikom prvog puta može koristiti po posebnim uslovima u promotivnom periodu koje utvrđuje Kompanija. Nakon isteka promotivnog perioda nastavak ovakvog oglašavanja se naplaćuje po važećem Cenovniku.

Lica koja eventualno imaju neizmirene novčane obaveze prema Kompaniji stiču pravo na objavljivanje oglasa nakon evidentiranja izmirenja tih obaveza.

Ukoliko se dogodi da Korisnik zakupi paket oglasa ili ostalih usluga Servisa (koji namerava da koristi tokom dužeg vremenskog perioda), taj Korisnik je zaštićen od eventualnih promena cena oglasa za vreme trajanja usluge oglašavanja.

CENOVNIK

Kompanija neke usluge informacionog društva pruža uz naknade prema Cenovniku.

Naknade dospevaju za plaćanje po dostavljanju odgovarajućeg obaveštenja o plaćanju (računa, fakture) u navedenim rokovima.

Cenovnik Kompanije je sastavni deo ovih Uslova korišćenja. Cenovnik je podlozan promeni, i Komapnija zadrazava pravo da ga u bilo kom momentu promeni u skladu sa potrebama posla.

Izmene Cenovnika se primenjuju osam dana od dana objavljivanja Cenovnika.

Važeći Cenovnik se nalazi na internet adresi: https://www.uknjizeno.rs/cenovnik

OGRANIČENJE OD ODGOVORNOSTI

Korisnici Servis koriste isključivo na svoju sopstvenu odgovornost. Korisnik izričito prihvata da Kompanija ne može biti odgovorna za ponašanje drugih korisnika ili trećih lica, kao i da rizik od moguće štete u celosti snose ta lica, a u skladu sa važećim zakonodavstvom Republike Srbije.

Tekstovi (komentari), ocene i drugi sadržaj koje korisnici postavljaju u za to predviđenim rubrikama, moraju biti tačni i ispravni. Za tačnost na taj način unetih podataka, odgovaraju korisnici koji su ih uneli. Tačnost unosa podrazumeva da dolaze iz nekog kompetentnog izvora, odnosno ličnog iskustva korisnika. Za svaki pojedini unos isključivu odgovornost snosi korisnik koji je unos izvršio.

Kompanija ne garantuje za tačnost, pouzdanost, kao ni za sam sadržaj postavljen od strane korisnika. Kompanija ne inicira prenos elektronske poruke koju mu je predao korisnik usluga, ne vrši odabir podataka ili dokumenata koji se prenose, ne vrši izuzimanje ili izmenu podataka u sadržaju poruke ili dokumenta i ne vrši odabir primaoca prenosa.

Ova izjava o odgovornosti odnosi se na svu štetu (materijalnu i/ili nematerijalnu) ili povrede koje bi mogle nastati iz skrivenih nedostataka, grešaka, prekida, brisanja, kvara, kašnjenja u radu ili prenosu računarskih virusa, prekida u komunikacijama, krađe, uništenja ili neovlašćenog pristupa podacima, promene ili zloupotrebe podataka od strane trećih lica, raskida ugovora, ponašanja suprotnog Uslovima korišćenja, nemara i dr.

Osim u slučaju namere ili grube nepažnje, Kompanija nije odgovorna za eventualnu privremenu nedostupnost Servisa, niti za delimično ili potpuno nefunkcionisanje ili pogrešno funkcionisanje istog. Kompanija nije odgovorna za tehničke probleme koji mogu dovesti do kašnjenja i/ili pogrešne obrade elektronskih podataka, uključujući i sistemski sat. Za napred navedeno odgovorni su davaoci Internet usluga.

Kao pružalac usluge informacionog društva, Kompanija nije odgovorna za bilo koji sadržaj koji je postavilo drugo lice, korisnik, uključujući ali ne ograničavajući se na oglasnu poruku koju prenosi, jer niti inicira prenos, niti vrši odabir sadržaja koji se prenose, niti je izuzela ili izmenila podatke u sadržaju koji se prenosi, niti je odabrala primaoca prenosa, odnosno primaoca sadržaja.

Kompanija ne garantuje za ponašanje trećih lica, ni svojih korisnika. Kompanija, pored ostalog, ne pruža nikakve garancije da će Korisnik koji je oglasio nekretninu biti kontaktiran povodom tog oglasa od strane trećih lica (odnosno da će zaključiti pravni posao koji je predmet oglasa), kao ni da će dostupne informacije sadržati tačne i istinite podatke.

Servis može biti privremeno nedostupan ili dostupan u ograničenom obimu, kao rezultat redovnog ili vanrednog održavanja sistema ili u slučaju unapređenja sistema.

JURISDIKCIJA I REŠAVANJE SPOROVA

Na sve što nije regulisano ovim Uslovima korišćenja primenjuju se važeći propisi Republike Srbije.

Na sve sporove do kojih može doći između Kompanija i korisnika u vezi sa korišćenjem Servisa primenjuju se važeći propisi Republike Srbije. Kompanija i korisnik se obavezuju da spor pokušaju da reše mirnim putem, a ukoliko u tome ne uspeju nadležan za rešavanje spora je Privredni sud u Novom Sadu za pravna, odnosno Osnovni sud u Novom Sadu za fizička lica.

Na sve sporove do kojih može doći između dva korisnika u vezi sa korišćenjem Servisa primenjuju se važeći propisi Republike Srbije. Korisnici se obavezuju da spor pokušaju da reše mirnim putem, a ukoliko u tome ne uspeju, nadležan za rešavanje spora je Privredni sud u Beogradu za sporove između pravnih lica, odnosno Prvi osnovni sud u Beogradu za sporove između fizičkih lica ili fizičkih i pravnih lica. Kompanija ni na koji način ne posreduje niti učestvuje u bilo kom sporu koji može nastati između korisnika Servisa, osim ako zakonom nije vezana kao nužni suparničar.

ZAVRŠNE ODREDBE

Kompanija ima pravo da u svako doba izmeni ili dopuni ove Uslove korišćenja, tako što će izmene i dopune u prečišćenom tekstu objaviti na Internet prezentaciji i poslati e-mail svim registrovanim korisnicima, najmanje osam dana pre dana početka njihove primene.

Kompanija ima pravo da u svako doba izmeni ili dopuni ove Uslove korišćenja, tako što će izmene i dopune u prečišćenom tekstu objaviti na Internet prezentaciji i poslati e-mail svim registrovanim korisnicima, najmanje osam dana pre dana početka njihove primene. Ukoliko već registrovani korisnik u navedenom roku ne da izričit odgovor (klikom na link za prihvatanje Uslova korišćenja), smatraće se da je saglasan sa novim Uslovima korišćenja. Ukoliko već registrovan korisnik izričito (klikom na link za neprihvatanje Uslova korišćenja) ne prihvati ove Uslove korišćenja, smatraće se da mu je prestao korisnički status, da se gase sva dosadašnja prava i obaveze, te se ugovorni odnos prekida po prethodnim Uslovima korišćenja. Stupanjem novih korisničkih uslova na snagu, ne diraju se stečena prava korisnika.

Ovi Uslovi korišćenja počinju da se primenjuju osam dana od dana njihovog objavljivanja na Internet stranici Servisa.

Svaki odštampani primerak ovih Korisničkih uslova proizvodi puno pravno dejstvo na osnovu odredbi Zakona o elektronskom dokumentu i ne može mu se osporiti punovažnost ili dokazna snaga.

U Novom Sadu